Call Now

Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων

Α. Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εμφανισιακών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Μόνο προϊόντα που είναι σφραγισμένα, όπως παραδόθηκαν στον πελάτη, θα αποδέχονται ως αποδεκτά για επιστροφή και με τον ανάλογο τρόπο που έγινε η αποστολή.

Δηλαδή για παράδειγμα προϊόντα ψυγείου πρέπει να επιστραφούν και πάλι σε συνθήκες ορθής ψύξης όπως απεστάλην. Η Εταιρεία μας υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Β. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία μας ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία μας αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Γ. Επιστροφές προϊόντων που έχει επέλθει λήξη

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος έχει λήξει η εταιρεία μας ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των ειδών προς έλεγχο και επιβεβαίωση από την εταιρεία.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία μας το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία μας θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.

Η Εταιρεία μας κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έχει ανοίξει το προϊόν το οποίον δεν παρουσιάζεται πλέον ως σφραγισμένο. Η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να χρησιμοποιηθεί ή δοκιμασθεί το αγαθό.

Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και δοκιμής των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μηδενίζεται καθώς πρόκειται για τρόφιμο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος.
Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Εδώ, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.

ΣΤ. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
προμήθεια αγαθών / τροφίμων που παρασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων προϊόντων βάσει διατροφικών ιδιαιτεροτήτων ή επιλογών.

Ζ. Ασφαλή Προϊόντα – Πρώτες Ύλες

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία μας προϊόντα είναι προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με άριστες πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες συνδέονται με γραπτές πιστοποιήσεις αναφορικά με την ποιότητά τους και τη βιολογική ή μη ιδιότητά τους. Το έντυπο της πιστοποίησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το/τα προϊόν/προϊόντα στα οποία αναφέρεται η πιστοποίηση και το ακριβές περιεχόμενό της.